Alexander Raduncev

Tréninkový seminář pro reprezentaci Sanda/Qinda a školení rozhodčích Sanda/Qinda ve dnech 23.4. – 24.4. 2022 Slaný.

SEMINÁŘ SANDA S ALEXANDREM RADUNCEVEM 23.-24.4. 2022O víkendu 23. a 24. dubna k nám do České republiky na pozvání České federace wushu zavítal hlavní rozhodčí pro disciplínu wushu sanda v Evropské federaci wushu (EWUF) a trenér Kazachstánské reprezentace pan Alexander Raduncev. Pod jeho vedením proběhl v sobotu tréninkový seminář pro reprezentaci a klubovou základnu České federace wushu a v neděli školení pro rozhodčí ČFW. Pan Raduncev má bohaté trenérské zkušenosti, ale také bohaté zkušenosti hlavního a ringového rozhodčího na největších světových soutěžích a v současné době se podílí také na tvorbě a úpravě nových pravidel sanda pro světovou i evropskou scénu. Na tréninku byly probírány zejména techniky wrestlingu, na kterých plnokontaktní sanda ze 60% stojí. Podstatnou část tréninku věnoval pan Raduncev trénování metod porazů a hodů, s rychlým dynamickým provedením. V nedělní části školení pro rozhodčí věnoval pan Raduncev část dne výkladu teorie, ale také intenzivnímu skupinovému tréninku gest a pohybu ringových rozhodčí. Oba semináře byly nabité informacemi, ze kterých budeme těžit jak v oblasti tréninku a soutěžních výkonech, tak i v oblasti organizace soutěží a rozhodování.Děkujeme Alexander Raduncev za nasazení a skvělou přípravu při obou dnech, budeme se těšit na další spolupráci při plánování dalších intenzivních seminářů. Poděkování patří také klubům TCB GYM ve Slaném a Hong Bao wushu v Brandýse nad Labem za poskytnutí prostor a spolupráce na těchto akcích.

On the weekend of 23th-24th April 2022, the chief judge for the wushu sanda discipline in the European Wushu Federation (EWUF) and the coach of the Kazakhstan national team, Mr. Alexander Raduncev, visited us in the Czech Republic at the invitation of the Czech Wushu Federation. Under his leadership, a training seminar for the national team of the Czech Wushu Federation took place on Saturday 23th of April and a training for ČFW referees on Sunday 24th of April. Mr. Raduncev has an age-long coaching experience, but also a lot of experience as a main and ring referee at the world’s largest competitions and is currently also involved in the creation and modification of new sanda rules for the world and European scene. During the training, wrestling techniques were mainly discussed, on which the full-contact sanda is 60% based. The main part of the training day was devoted to Mr. Raduncev training methods of defeats and throws, with a fast dynamic execution. In the sunday part of the training for referees, Mr. Raduncev devoted part of the day to the interpretation of the theory, but also to intensive group training of gestures and movement of ring referees. Both seminars were full of information that will benefit us for a long time both in the field of training and competitive performance, as well as in the field of competition organization and judging. Thank you Alexander Raduncev for his dedication and great preparation on both days, we look forward to further cooperation in planning further intensive seminars. Thank the clubs TCB GYM in Slaný and Hong Bao wushu in Brandýs nad Labem for providing space and cooperation on these events.